Laatst bijgewerkt: 30 september 2018.

Privacystatement van Stichting Walk of Wisdom, gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 53744829 bij de Kamer van Koophandel.

Stichting Walk of Wisdom (hierna: Walk of Wisdom) verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.walkofwisdom.org en ten aanzien van donateurs, vrijwilligers en huurders. Voorop staat dat Walk of Wisdom veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Pelgrims

Wanneer u zich inschrijft als pelgrim, via de website www.walkofwisdom.org of in de Stevenskerk, verwerken wij van u de volgende gegevens.

 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres (indien opgegeven);
 • woonplaats;
 • postadres en telefoonnummer (indien opgegeven);
 • inschrijfnummer als pelgrim;
 • vertrek- en aankomstdatum (indien relevant).

Indien u betaalt via de website, verwerkt onze betalingsprovider Mollie naast uw naam en woonplaats ook uw bankrekeningnnummer.

Donateurs

Wanneer u een bedrag wilt doneren aan Walk of Wisdom, via de website www.walkofwisdom.org, verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer.

Indien u betaalt via de website, verwerkt ook onze betalingsprovider Mollie de bovenstaande gegevens.

Vrijwilligers

De Walk of Wisdom is een vrijwilligersorganisatie. Dankzij mensen die hun vrije tijd geven aan het doel om een seculiere bezinningstraditie te ontwikkelen, kan de stichting bestaan. Wij verwerken de volgende gegeves:

 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;

Nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u enkel om voor- en achternaam en uw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier

Indien u op onze website een contactformulier invult om meer informatie aan te vragen, vraagt Walk of Wisdom om uw naam en e-mailadres. In verband met spam en ‘belletjestrekken’ registreren wij ook uw IP-adres.

Leveranciers

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens:

 • voornaam en achternaam
 • e-mailadres
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • betalings- en factuurgegevens

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het beheer van ons pelgrimsregister. Pelgrims worden bijgeschreven in het pelgrimsregister (‘het grote boek’) voor een overzicht wie ooit de Walk of Wisdom liep.
 • Het beheer van onze interne administratie;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Om u te informeren over de ontwikkelingen, activiteiten en acties van onze stichting (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en flyers/magazines);
 • Werving en selectie;
 • Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht.

Indien Walk of Wisdom (delen van) bovenstaande taken uit laat voeren door andere bedrijven en/of personen, kan Walk of Wisdom aan hen voor het uitvoeren van de betreffende taken (delen van) uw persoonsgegevens verstrekken. Daarnaast kan Walk of Wisdom uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u met Walk of Wisdom een overeenkomst sluit verwerkt Walk of Wisdom uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Walk of Wisdom een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van veiligheid en het tegengaan van diefstal. Walk of Wisdom zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Walk of Wisdom anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Walk of Wisdom zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van de genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt Walk of Wisdom persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht.

In alle andere gevallen vraagt Walk of Wisdom expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
 • Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Walk of Wisdom;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Walk of Wisdom uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving. Door Walk of Wisdom ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Hierbij valt te denken aan de verwerker van ons betalingsverkeer via de website.

Uw gegevens worden niet doorverkocht aan commerciële marktpartijen ten behoeve van werving voor andere partijen dan de Walk of Wisdom.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Rechten betrokkenen

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar [email protected] Walk of Wisdom zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar [email protected] Walk of Wisdom zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Walk of Wisdom de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Walk of Wisdom zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Walk of Wisdom de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Walk of Wisdom.

Beveiliging persoonsgegevens

Walk of Wisdom heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, www.walkofwisdom.org, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Walk of Wisdom plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Walk of Wisdom maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Walk of Wisdom heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Walk of Wisdom heeft Google geen toestemming gegeven om via Walk of Wisdom verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw computer. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de webshop, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de webshop voor u niet toegankelijk zijn.

Social media

Walk of Wisdom maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op de website www.walkofwisdom.org zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter en Facebook. Walk of Wisdom houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor uw eigen risico. Voordat u van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

Wijziging privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website www.walkofwisdom.org. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 30 september 2018.

Contactgegevens

[email protected]

Postadres

Walk of Wisdom
Pater Brugmanstraat 33
6522 EH Nijmegen